در حال حاضر چهار شیوه برای ارسال امکان پذیر می باشد:

. پست پیشتاز (مرسوله های کوچک و سبک)

هزینه ارسال با پست پیشتاز بر عهده مشتری است. این هزینه برای مرسوله های کوچک و سبک 35/000 تومان برای ارسال به کل کشور محاسبه شده و روی فاکتور اعمال می شود. ارسال سفارش طی 2 الی 5 روز کاری خواهد بود.

. پست پیشتاز (مرسوله های بزرگ و سنگین)

هزینه ارسال با پست پیشتاز بر عهده مشتری است. این هزینه برای مرسوله های بزرگ و سنگین 55/000 تومان برای ارسال به کل کشور محاسبه شده و روی فاکتور اعمال می شود. ارسال سفارش طی 2 الی 5 روز کاری خواهد بود.

. باربری  (مرسوله های بزرگ و سنگین)

هزینه ارسال با باربری بصورت پس کرایه و بر عهده مشتری است. این هزینه بر اساس تعرفه باربری محاسبه می شود. ارسال سفارش طی 2 الی 5 روز کاری خواهد بود.

. اسنپ - پیک موتوری (ویژه شهر تبریز)

هزینه ارسال با اسنپ یا پیک موتوری بصورت پس کرایه و بر عهده مشتری است. این هزینه بر اساس تعرفه اسنپ یا پیک موتوری محاسبه می شود. ارسال سفارش طی 1 الی 2 روز کاری خواهد بود.