اصطلاحات فنی
سیکل (چرخه)
عبارت است از یک دوره کامل که حجم مشخصی از سوخت وارد سیلندر شده و پس از احتراق از آن خارج می شود. با توجه به اینکه این عمل مدام تکرار می شود فرایند مذکور سیکل احتراقی نامیده می شود. به عبارت دیگر مجموعه چهار زمان کامل موتور است که از مکش، تراکم، قدرت و تخلیه تشکیل می گردد.

نقطه مرگ پایین Bottom Dead Center) BDC)
در مسیر حرکت، پیستون پایین ترین نقطه بوده در آنجا سرعت پیستون صفر می باشد و تغییر جهت حرکت می دهد.

نقطه مرگ بالا Top Dead Center) TDC)
در مسیر حرکت پیستون، بالاترین نقطه است که در آنجا سرعت پیستون صفر شده، تغییر جهت حرکت می دهد.

کورس پیستون
فاصله بین نقطه مرگ بالا و پایین، کورس یا طول جابه جایی پیستون می گویند.

حجم جابه جایی
حجم جابه جایی موتور فضایی است که بین دو نقطه مرگ بالا و پایین محدود می شود. پیستون در این فضا حرکت رفت و برگشتی دارد.

حجم تراکم
حجم تراکم به فضایی که بین پیستون و سرسیلندر وقتی که پیستون در نقطه مرگ بالا قرار دارد گفته می شود.

حجم کل یک سیلندر
عبارت است از مجموع حجم جابه جایی و حجم تراکم.

حجم جابه جایی کل موتور
حاصل ضرب تعداد سیلندر در حجم جابه جایی یک سیلندر را حجم جابه جایی موتور گویند. حجم جابه جایی کل موتور را به صورت لیتر یا سانتی متر مکعب در کاتالوگ های فنی و همچنین در روی بدنه اتاق خودرو مشخّص می کنند.

نسبت تراکم
نسبت حجم کل به حجم تراکم یک سیلندر را نسبت تراکم گویند.
ورود | ثبت نام افزودن نظر